สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.75 ทอง 30 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  สิงห์โต
 
1. นางพจนา  ทิศเสถียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันดำ
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองวัลย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  หอมเนียม
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 30 1. เด็กชายจีรพงศ์  คชพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  ไชยสาร
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
2. นายสำราญ  ธรรมบุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 25 1. เด็กชายธันวา  แขมคำ
2. เด็กหญิงอนัญญา  บัวไขย
 
1. นางสุรีย์พร  สุขเหลือง
2. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันดำ
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงธัญชนก  หอมเนียม
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันดำ
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงธัญชนก  หอมเนียม
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันดำ
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีรักษา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ติระพงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีรักษา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันดำ
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงธัญชนก  หอมเนียม
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิำโรง
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีรักษา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองวัลย์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีรักษา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองวัลย์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีรักษา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สำโรง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญลาภ
3. เด็กหญิงนิภาพร  กองแก้ว
4. เด็กหญิงบุญธิตา  วนาพันธ์
5. เด็กหญิงปลิวรรณ  ใยพรม
6. เด็กหญิงอนัญญา  บัวไขย
 
1. นายสำราญ  ธรรมบุตร
2. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
3. นางพจนา  ทิศเสถียร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 45 1. เด็กชายจีรพงศ์  คชพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  ไชยสาร
3. เด็กชายปรัชญา  ขันคำ
 
1. นางพจนา  ทิศเสถียร
2. นายสำราญ  ธรรมบุตร
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมล
2. เด็กชายธนกฤต  พิมศร
3. เด็กชายภาณุพงษ์   ชะนิดกุล
 
1. นางสุรีย์พร  สุขเหลือง
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายธนกฤต    พิมศร
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ชะนิดกุล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยสาร
 
1. นางสุรีย์พร  สุขเหลือง
 
21 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยสาร
 
1. นางสุรีย์พร  สุขเหลือง
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 28 1. เด็กชายปิยะ  เพช็รโบราณ
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  สิงห์โต
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  สิงห์โต
2. เด็กหญิงจันทร์ญารัตน์  สิบโท
3. เด็กหญิงนิภาพร  กองแก้ว
 
1. นางพจนา  ทิศเสถียร
2. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  สิงห์โต
2. เด็กชายปรัชญา   ขันคำ
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
2. นางพจนา  ทิศเสถียร
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิภาพร  กองแก้ว
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายปรัชญา  ขันคำ
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกืตติศักดิ์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงบุญธตา  วนาพันธ์
3. เด็กชายศราวุธ  บุญเนตร
 
1. นายสำราญ  ธรรมบุตร
2. นางพจนา  ทิศเสถียร
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงจันทร์ญารัตน์  สิบโท
2. เด็กชายปิยะ  เพช็รโบราณ
 
1. นายสำราญ  ธรรมบุตร
2. นางพจนา  ทิศเสถียร