สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระภู สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  แสงดี
 
1. นางสุภัทรา  บรรลังค์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงธนู
2. เด็กชายทวีชัย  สระภู
3. เด็กชายมงคลชัย  ไชยสาร
4. เด็กชายอติพนธ์  มะเริงสิทธิ์
5. เด็กชายอนุสรณ์  สมบัติ
6. เด็กชายเทียนชัย  พรมพิลา
 
1. นายปัญญา  ทองย้อย
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรชนก  สำราญสุข
 
1. นายประทวน  บรรลังค์
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชนก  สำราญสุข
 
1. นางสุภัทรา  บรรลังค์
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายมัณฑณากร  กองสุข
 
1. นางประยูรศรี  แก้วใส