สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างปี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ยะจินดา
3. เด็กหญิงนภนภางค์  การะเกษ
4. เด็กชายอัครนันท์  สายเมืองชูวงษ์
5. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
 
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลาลี
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.16 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลาลี
2. เด็กหญิงจินลดา  กาหลง
3. เด็กหญิงชมพูนุช  หอมชื่น
4. เด็กหญิงชาลิสา  ยะจินดา
5. เด็กหญิงณัฏฐาลิฬท์  ทองตัน
6. เด็กหญิงณัฏทิตา  ปัทมะ
7. เด็กชายณัฐณิชา  นามวงษ์
8. เด็กหญิงปริชาติ  แว่นแก้ว
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  กิ่งแก้ว
10. เด็กหญิงวัชราพร  วะอาทิตย์
11. เด็กหญิงวัชรินทร์  จันทร
12. เด็กหญิงวาสนา  ภูมิลา
13. เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงษ์
14. เด็กหญิงเพริศศา  การะเกษ
15. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
2. นางสุจิตรา  อำนวย
3. นางศิริพร  สมคะเนย์
4. นางสาวอมรรัตน์  สืบมา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง 21 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยะจินดา
 
1. นายประกอบ  แหวนหล่อ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงเพริศศา  การะเกษ
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
 
1. นายประกอบ  แหวนหล่อ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงนภนภางค์  การะเกษ
2. เด็กหญิงเกตุสิรี  เขม้นเขตการณ์
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  จันทร
2. เด็กหญิงเกตุสิรี  เขม้นเขตการณ์
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นางพรพิมล  พัศดร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายกฤษดา  ทองตัน
2. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  ดวงมาลา
3. เด็กชายสุนันท์ชัย  ทองตัน
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 34 1. เด็กชายณปภัทร  พรมรังศรี
2. เด็กชายธนากร  สาสังข์
3. เด็กชายมิ่งขวัญ  สายชมภู
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
3. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลาลี
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรยุทธ์  ทองตัน
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรยุทธ์  ทองตัน
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จรเกษ
2. เด็กชายสิทธิกรณ์  ทองกลม
3. เด็กชายเชิดตระกูล  นามแสน
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
2. เด็กชายปฏิพล  มูลศิริ
3. เด็กชายเอกราช  ขันพันธ์
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 16 1. เด็กชายชัชวาล  การะเกษ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์
3. เด็กชายพงศกร  จิตรมั่น
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายสมภาร  อาสา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หอมชื่น
2. เด็กชายพงศกร  จิตรมั่น
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  จันทร
 
1. นางสุจิตรา  อำนวย
2. นางนรมล  นึกชอบ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7    
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ดวงมาลา
2. เด็กชายธนพัฒน์  นามวงษ์
3. เด็กชายปิติภัทร  กมุดรัตน์
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
2. นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์เหลือง
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายนรินทร์  พรหมพิลา
2. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สืบมา
2. นางนรมล  นึกชอบ