สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างปี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หอมชื่น
2. เด็กหญิงณัฏฐาลิฬท์  ทองตัน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  กิ่งแก้ว
5. เด็กหญิงเพริศศา  การะเกษ
 
1. นางสุจิตรา  อำนวย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 40 1. เด็กชายปฏิพล  มูลศิริ
 
1. นายประกอบ  แหวนหล่อ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72.4 เงิน 18 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จรเกษ
2. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
3. เด็กชายปฏิพล  มูลศิริ
4. เด็กชายพงศกร  จิตรมั่น
5. เด็กชายสุรยุทธ์  ทองตัน
6. เด็กชายเอกราช  ขันพันธ์
 
1. นายสมภาร  อาสา
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลาลี
2. เด็กหญิงจินลดา  กาหลง
3. เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงษ์
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 29 1. เด็กชายวชิรวิทย์  คงเจริญ
2. เด็กชายอัครนันท์  สายเมืองชูวงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สืบมา
2. นางสุจิตรา  อำนวย
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญยม
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 46 1. เด็กชายเชิดตระกูล  นามแสน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สืบมา
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 37 1. เด็กชายพิพัฒน์  อินทรรัตน์
 
1. นางนรมล  นึกชอบ