สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างปี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33   1. นางนรมล  นึกชอบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงเพริศศา  การะเกษ
 
1. นางศิริพร  สมคะเนย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงปริชาติ  แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงเกตุสิรี  เขม้นเขตการณ์
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นางนรมล  นึกชอบ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
2. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
 
1. นางสุจิตรา  อำนวย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หอมชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงษ์
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 1. เด็กชายกฤษดา  ทองตัน
2. เด็กหญิงชาลิสา  ยะจินดา
3. เด็กหญิงนภนภางค์  การะเกษ
4. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  ดวงมาลา
5. เด็กชายพีรวัส  การะเกษ
6. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
 
1. นายชัยรัตน์  พัศดร
2. นางพรพิมล  พัศดร
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 89 1. เด็กหญิงชุติมา  ดีไร่
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงปัทมา  คงศิลา
2. เด็กชายปิยะชน  จันดาศรี
3. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่วี
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
2. นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์เหลือง