สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างปี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33   1. นางนรมล  นึกชอบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงเพริศศา  การะเกษ
 
1. นางศิริพร  สมคะเนย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงปริชาติ  แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงเกตุสิรี  เขม้นเขตการณ์
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นางนรมล  นึกชอบ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 19   1. นางสุจิตรา  อำนวย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ยะจินดา
3. เด็กหญิงนภนภางค์  การะเกษ
4. เด็กชายอัครนันท์  สายเมืองชูวงษ์
5. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
 
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หอมชื่น
2. เด็กหญิงณัฏฐาลิฬท์  ทองตัน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  กิ่งแก้ว
5. เด็กหญิงเพริศศา  การะเกษ
 
1. นางสุจิตรา  อำนวย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลาลี
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.16 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลาลี
2. เด็กหญิงจินลดา  กาหลง
3. เด็กหญิงชมพูนุช  หอมชื่น
4. เด็กหญิงชาลิสา  ยะจินดา
5. เด็กหญิงณัฏฐาลิฬท์  ทองตัน
6. เด็กหญิงณัฏทิตา  ปัทมะ
7. เด็กชายณัฐณิชา  นามวงษ์
8. เด็กหญิงปริชาติ  แว่นแก้ว
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  กิ่งแก้ว
10. เด็กหญิงวัชราพร  วะอาทิตย์
11. เด็กหญิงวัชรินทร์  จันทร
12. เด็กหญิงวาสนา  ภูมิลา
13. เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงษ์
14. เด็กหญิงเพริศศา  การะเกษ
15. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
2. นางสุจิตรา  อำนวย
3. นางศิริพร  สมคะเนย์
4. นางสาวอมรรัตน์  สืบมา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง 21 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยะจินดา
 
1. นายประกอบ  แหวนหล่อ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงเพริศศา  การะเกษ
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
 
1. นายประกอบ  แหวนหล่อ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 40 1. เด็กชายปฏิพล  มูลศิริ
 
1. นายประกอบ  แหวนหล่อ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงนภนภางค์  การะเกษ
2. เด็กหญิงเกตุสิรี  เขม้นเขตการณ์
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  จันทร
2. เด็กหญิงเกตุสิรี  เขม้นเขตการณ์
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นางพรพิมล  พัศดร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายกฤษดา  ทองตัน
2. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  ดวงมาลา
3. เด็กชายสุนันท์ชัย  ทองตัน
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 34 1. เด็กชายณปภัทร  พรมรังศรี
2. เด็กชายธนากร  สาสังข์
3. เด็กชายมิ่งขวัญ  สายชมภู
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
3. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายอัครนันท์  สายเมืองชูวงษ์
 
1. นางสุจิตรา  อำนวย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
2. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
 
1. นางสุจิตรา  อำนวย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หอมชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงษ์
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 1. เด็กชายกฤษดา  ทองตัน
2. เด็กหญิงชาลิสา  ยะจินดา
3. เด็กหญิงนภนภางค์  การะเกษ
4. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  ดวงมาลา
5. เด็กชายพีรวัส  การะเกษ
6. เด็กหญิงแขระวี  ศรีไสว
 
1. นายชัยรัตน์  พัศดร
2. นางพรพิมล  พัศดร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72.4 เงิน 18 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จรเกษ
2. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
3. เด็กชายปฏิพล  มูลศิริ
4. เด็กชายพงศกร  จิตรมั่น
5. เด็กชายสุรยุทธ์  ทองตัน
6. เด็กชายเอกราช  ขันพันธ์
 
1. นายสมภาร  อาสา
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลาลี
2. เด็กหญิงจินลดา  กาหลง
3. เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงษ์
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
 
23 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลาลี
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
24 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรยุทธ์  ทองตัน
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
25 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรยุทธ์  ทองตัน
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
27 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 29 1. เด็กชายวชิรวิทย์  คงเจริญ
2. เด็กชายอัครนันท์  สายเมืองชูวงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สืบมา
2. นางสุจิตรา  อำนวย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จรเกษ
2. เด็กชายสิทธิกรณ์  ทองกลม
3. เด็กชายเชิดตระกูล  นามแสน
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
2. เด็กชายปฏิพล  มูลศิริ
3. เด็กชายเอกราช  ขันพันธ์
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายชัยรัตน์  พัศดร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 16 1. เด็กชายชัชวาล  การะเกษ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์
3. เด็กชายพงศกร  จิตรมั่น
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นายสมภาร  อาสา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หอมชื่น
2. เด็กชายพงศกร  จิตรมั่น
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  จันทร
 
1. นางสุจิตรา  อำนวย
2. นางนรมล  นึกชอบ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7    
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 89 1. เด็กหญิงชุติมา  ดีไร่
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ดวงมาลา
2. เด็กชายธนพัฒน์  นามวงษ์
3. เด็กชายปิติภัทร  กมุดรัตน์
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
2. นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์เหลือง
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงปัทมา  คงศิลา
2. เด็กชายปิยะชน  จันดาศรี
3. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่วี
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
2. นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์เหลือง
 
36 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญยม
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 46 1. เด็กชายเชิดตระกูล  นามแสน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สืบมา
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 37 1. เด็กชายพิพัฒน์  อินทรรัตน์
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายนรินทร์  พรหมพิลา
2. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สืบมา
2. นางนรมล  นึกชอบ