สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โคตรพันธ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญศิลป์
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายทรงพล  พรหมทัต
2. เด็กชายทิวากร  ประยงค์หอม
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โคตรพันธ์
 
1. นายสุเพียบ  ทองนำ
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงฟาริดา  อนันทวัน
2. เด็กชายวันเฉลิม  หอยเพชร
 
1. นางหนูพิน  บุตรแสน
2. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  วัฒนนาวิน
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สังข์ภักดี
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายธันยวิชญ์  แขมคำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำไทย
2. เด็กหญิงธนัญญา  ประยงค์หอม
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายสุเพียบ  ทองนำ
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  โคตรพันธ์
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำไทย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์แจ้ง
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองแท่ง
2. เด็กหญิงสมัชญา  จัตุรัส
3. เด็กหญิงสุนทรียา  ขันทอง
 
1. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
2. นางสาวนิภาพร  บุญวิจิตร
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงศลิษา  เกิดจันทร์
2. เด็กหญิงสมัชญา  จัตุรัส
3. เด็กหญิงสุนทรียา  ขันทอง
 
1. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
2. นางสาวนิภาพร  บุญจิตร
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงสมัชญา  จัตุรัส
 
1. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์