สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายทรงพล  พรหมทัต
2. เด็กชายทิวากร  ประยงค์หอม
3. เด็กหญิงธนัญญา  ประยงค์หอม
 
1. นายสุเพียบ  ทองนำ
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์เจริญ
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.2 เงิน 14 1. เด็กหญิงอนันดา  พรหมทัต
 
1. นายธันยวิชญ์  แขมคำ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75.5 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์เจริญ
 
1. นายธันยวิชญ์  แขมคำ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โคตรพันธ์
 
1. นายธันยวิชญ์  แขมคำ
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 72 1. เด็กหญิงศลิษา  เกิดจันทร์
 
1. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กชายชาคริต  โคตรพันธ์
2. เด็กชายวิทวัส  แก้วจันทร์
 
1. นายสุเพียบ  ทองนำ
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 47 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  เหลาผา
2. เด็กชายชาคริต  โคตรพันธ์
 
1. นางหนูพิน  บุตรแสน
2. นางลักขณา  สุขอ้วน
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายปรีชา  มะโนพาด
 
1. นางพนิดา  แก้วผสม
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  เหลาผา
2. เด็กหญิงมนิดา  ช่วยฐานะ
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน