สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำไทย
 
1. นายสุเพียบ  ทองนำ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายทรงพล  พรหมทัต
2. เด็กชายทิวากร  ประยงค์หอม
3. เด็กหญิงธนัญญา  ประยงค์หอม
 
1. นายสุเพียบ  ทองนำ
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โคตรพันธ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญศิลป์
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์เจริญ
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายทรงพล  พรหมทัต
2. เด็กชายทิวากร  ประยงค์หอม
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โคตรพันธ์
 
1. นายสุเพียบ  ทองนำ
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงฟาริดา  อนันทวัน
2. เด็กชายวันเฉลิม  หอยเพชร
 
1. นางหนูพิน  บุตรแสน
2. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.2 เงิน 14 1. เด็กหญิงอนันดา  พรหมทัต
 
1. นายธันยวิชญ์  แขมคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75.5 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์เจริญ
 
1. นายธันยวิชญ์  แขมคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โคตรพันธ์
 
1. นายธันยวิชญ์  แขมคำ
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทนง
2. เด็กหญิงวาริสา  นิยมวัน
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
2. นางลักขณา  สุขอ้วน
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  วัฒนนาวิน
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สังข์ภักดี
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายธันยวิชญ์  แขมคำ
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำไทย
2. เด็กหญิงธนัญญา  ประยงค์หอม
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายสุเพียบ  ทองนำ
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  โคตรพันธ์
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำไทย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์แจ้ง
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 72 1. เด็กหญิงศลิษา  เกิดจันทร์
 
1. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองแท่ง
2. เด็กหญิงสมัชญา  จัตุรัส
3. เด็กหญิงสุนทรียา  ขันทอง
 
1. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
2. นางสาวนิภาพร  บุญวิจิตร
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงศลิษา  เกิดจันทร์
2. เด็กหญิงสมัชญา  จัตุรัส
3. เด็กหญิงสุนทรียา  ขันทอง
 
1. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
2. นางสาวนิภาพร  บุญจิตร
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงสมัชญา  จัตุรัส
 
1. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กชายชาคริต  โคตรพันธ์
2. เด็กชายวิทวัส  แก้วจันทร์
 
1. นายสุเพียบ  ทองนำ
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 47 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  เหลาผา
2. เด็กชายชาคริต  โคตรพันธ์
 
1. นางหนูพิน  บุตรแสน
2. นางลักขณา  สุขอ้วน
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายปรีชา  มะโนพาด
 
1. นางพนิดา  แก้วผสม
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  เหลาผา
2. เด็กหญิงมนิดา  ช่วยฐานะ
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน