สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติกานต์  วรกา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  พลดอน
3. เด็กชายอติกานต์  ชารี
 
1. นายเสรี  สองบุญ
2. นางทองพันธ์  สุตาพันธ์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงลดาวัรย์  มณีทอง
 
1. นางปาลีรัตน์  สายมณีวงศ์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงลดาวัรย์  มณีทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  สมสะอาด
3. เด็กชายสุธีร์  ดาสันทัด
 
1. นางปาลีรัตน์  สายมณีวงศ์
2. นางทองพันธ์  สุตาพันธ์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สมทิพย์
 
1. นายชุมพร  ศักดิ์เทวินทร์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ศรีชัย
2. เด็กชายธีรเดช  ทักษิณ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มะราชารี
 
1. นางสุพิศ  สองบุญ
2. นางปาลีรัตน์  สายมณีวงศ์