สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 76 1. เด็กหญิงพีรพร   ทับคำมูล
 
1. นายเสรี  สองบุญ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงวนิดา  อบมาลา
2. เด็กหญิงวีรพร  ทับคำมูล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีทอง
 
1. นายเสรี  สองบุญ
2. นางปาลีรัตน์  สายมณีวงศ์
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงสุธาศิรินทร์  หารินไสล
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กลิ่นจันทร์
 
1. นางทองพันธ์  สุตาพันธ์
2. นางสุวิมล  อินทร์เสนา