สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญจูง
2. เด็กหญิงอรัญญาพร  พิมพา
 
1. นางศศิวิมล  โสมาลีย์
2. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงกัลยา  ทาวัน
2. เด็กชายทัตธน  ศรีมูล
3. เด็กชายธนเมธี  เกษมสันติเมธา
 
1. นายนพพล  ตังอังคนันท์
2. นายยุทธศิลป์  สุขชัยบวร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงสุภาพร  ชมชื่น
 
1. นายสมทรง  สุภาลักษณ์
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 27 1. เด็กชายปัณณวัฒน์   ลายทอง
 
1. นางสมหมาย  อุดม
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธีระพัฒน์  สุภารัตน์
2. เด็กชายสายชล  พาคำ
3. เด็กหญิงอรัญญาณีย์  มะโนรัตน์
 
1. นางสมหมาย  อุดม
2. นายนรินทร์  หงษ์ศิริ
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนิดา  บัวส่อง
2. เด็กชายสกลเกียรติ์   จุลพล
3. เด็กชายอธิภัทร  พรมจันทร์
 
1. นางสมหมาย  อุดม
2. นายนรินทร์  หงษ์ศิริ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษกร  สอนจริญ
2. เด็กหญิงปิยะดา  ใยขันธ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  รักตลาด
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
2. นางศศิวิมล  โสมาลีย์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สิมตะมะ
2. เด็กหญิงปิยะดา  ใยขันธ์
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ชัยดี
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
2. นายยุทธศิลป์  สุขชัยบวร
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายธีระพงษ์  หาวัน
2. เด็กชายสันติพงษ์  ข้าขันมณี
 
1. นายนรินทร์  หงษ์ศิริ
2. นายสมทรง  สุภาลักษณ์