สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.78 เงิน 14 1. เด็กชายจีรพงษ์  สุขกระโทก
2. เด็กชายณัฐชัย  ภักดี
 
1. นายยุทธศิลป์  สุขชัยบวร
2. นายสมทรง  สุภาลักษณ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 47 1. เด็กหญิงภานุชนาถ  คัพชูติ
2. เด็กหญิงรุจิรา  สมศรี
 
1. นายประยวน  โสมาลีย์
2. นายนพพล  ตังอังคนันท์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 46 1. เด็กชายธีระพันธ์  นันทพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  กลมเกลี้ยง
3. เด็กชายศิริวัฒน์  จึงสมานญาติ
 
1. นายนพพล  ตังอังคนันท์
2. นายยุทธศิลป์  สุขชัยบวร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 45 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สมาลีย์
 
1. นายสมทรง  สุภาลักษณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 29 1. เด็กหญิงรุจิรา  สมศรี
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายวิริทธิ์พล   เหล่าซื่อ
 
1. นางสมหมาย  อุดม
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กชายวรวุฒิ  คุณสาร
2. เด็กชายสินทวี  จอมเกาะ
 
1. นายนรินทร์  หงษ์ศิริ
2. นายสำรอง  พนารัตน์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายอธิภัทร  มะโนรัตน์
 
1. นายนรินทร์  หงษ์ศิริ