สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุทธปัญญา
2. เด็กชายเอกพล  นันทพันธ์
 
1. นายสำรอง  พนารัตน์
2. นายสมทรง  สุภาลักษณ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63.4 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  ภักดี
 
1. นางศศิวิมล  โสมาลีย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กชายนฤเบศร์  คัพชูติ
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายศุภณัฐ  คงพลปาน
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ชัยดี
2. เด็กชายวีรภัทร  ทาวัน
 
1. นายนรินทร์  หงษ์ศิริ
2. นายสำรอง  พนารัตน์