สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายยุทธศิลป์  สุขชัยบวร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายศุภณัฐ  คงพลปาน
 
1. นายสำรอง  พนารัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายเอกพล  นันทพันธ์
 
1. นายนพพล  ตังอังคนันท์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงภานุชนาถ  คัพชูติ
 
1. นางศศิวิมล  โสมาลีย์