สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นาคนวล
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  กระสังข์
4. เด็กหญิงชลิตา  กระสังข์
5. เด็กหญิงณิชา  รูปสูง
6. เด็กหญิงนันทิชา  แสงมาศ
7. เด็กหญิงนันทิพร  แสงมาศ
8. เด็กหญิงน้ำค้าง  นิลสุข
9. เด็กหญิงปนัดดา   บัวจูม
10. เด็กหญิงปลายทิพย์  จ่ามี
11. เด็กหญิงพรชิตา  กระสังข์
12. เด็กหญิงมณีฉาย  นามวงษ์
13. เด็กหญิงสรสิชา  กระสังข์
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พิมพ์พันธ์
15. เด็กหญิงอารียา  นาคนวล
 
1. นางพัชรินทร์  ผาธรรม
2. นางธนิดา  มณีล้ำ
3. นางสาววรางคณา  กระสังข์
4. นางสาวนิตยา  ตุ่มใสย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 25 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กระสังข์
 
1. นางโสภิดา  วงศ์จอม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงเอมิกา  พระเทพ
 
1. นางโสภิดา  วงศ์จอม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางโสภิดา  วงศ์จอม
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กุหลาบกุลี
2. เด็กชายจิราพงษ์   กระสังข์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ลุนจักร์
 
1. นางสาววรางคณา  กระสังข์
2. นางธนิดา  มณีล้ำ
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงปนิตา  แสงสุด
 
1. นางสาววรางคณา  กระสังข์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  วงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงนันทิชา  แสงมาศ
3. เด็กหญิงนันทิพร  แสงมาศ
4. เด็กหญิงพรชิตา  กระสังข์
5. เด็กหญิงมณีฉาย  นามวงษ์
6. เด็กหญิงสรสิชา  กระสังข์
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พิมพ์พันธ์
 
1. นางพัชรินทร์  ผาธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ  มณีล้ำ
3. นางธนิดา  มณีล้ำ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พิมพ์พันธ์
 
1. นางพัชรินทร์  ผาธรรม
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 -