สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วันภูงา
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  วิเศษพงษ์
3. เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์แก้ว
4. เด็กชายพีระพันธ์  วันภูงา
5. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พูลภิรมย์
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย
2. นางรุ่งนภา  เทียบคุณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   พูลภิรมย์
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนพร  จันหอม
2. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ศรี
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
2. นางสาวมะลิวัลย์  ใยนนท์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หริรักษ์
 
1. นางสนิทศรี   ศรชัย
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  ทัศนารักษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุดดา
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย
2. นางรุ่งนภา  เทียบคุณ