สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 28 1. เด็กชายจารุกานต์  ทองวงศ์
2. เด็กชายปรมินทร์  สร้อยจิต
 
1. นายประสาท  จันทนา
2. นางสำลี  พิมพ์ศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชมชื่น
2. เด็กหญิงธนพร  จันหอม
3. เด็กหญิงพิชาน  วงษารัตน์
4. เด็กหญิงสุริญาภรณ์  พรหมประดิษฐ์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  วันภูงา
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย
2. นางสาวนิภาพร  ดอนกระสินธุ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประเวระไพร
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
2. นางสาวนิภาพร  ดอนกระสินธ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 16 1. เด็กชายกฤตเมษฐ์  คุ้มไพทูลย์
2. เด็กชายพิชาน  วงษารัตน์
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
2. นางสาวมะลิวัลย์  ใยนนท์
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงจิระนันต์  ประนม
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประเวระไพร
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
2. นางสาวมลิวัลย์  ใยนนท์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายปกป้อง  สร้อยจิต
2. เด็กชายภูวิศ  ทองวงศ์
3. เด็กชายศิวกร  นามวงค์
 
1. นางอภิญญา  โปร่งจิต
2. นางสาวสุกัญญา  หินพราย
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายปกป้อง  สร้อยจิต
 
1. นางสาวสุกัญญา  หินพราย
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายทศพร  ทัศนารักษ์
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย