สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดิษฐ์จันทร์
 
1. นายประสาท  จันทนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงสุภาพร  ประเวระไพร
 
1. นางสุญาดา  ม่วงมิตร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายปรมินทร์  สร้อยจิต
2. เด็กชายเอกภพ  ขมิ้นแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
2. นางสาวมะลิวัลย์  ใยนนท์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายปกป้อง  สร้อยจิต
2. เด็กชายภูวิศ  ทองวงศ์
3. เด็กหญิงเมธาวดี  มาตย์วังแสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หินพราย
2. นางอภิญญา  โปร่งจิต