สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงธภัทพร  สิงหะ
 
1. นางสำลี  พิมพ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดิษฐ์จันทร์
 
1. นายประสาท  จันทนา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงสุภาพร  ประเวระไพร
 
1. นางสุญาดา  ม่วงมิตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจารุกานต์  ทองวงศ์
2. เด็กชายปรมินทร์  สร้อยจิต
 
1. นายประสาท  จันทนา
2. นางสำลี  พิมพ์ศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 28 1. เด็กชายจารุกานต์  ทองวงศ์
2. เด็กชายปรมินทร์  สร้อยจิต
 
1. นายประสาท  จันทนา
2. นางสำลี  พิมพ์ศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วันภูงา
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  วิเศษพงษ์
3. เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์แก้ว
4. เด็กชายพีระพันธ์  วันภูงา
5. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พูลภิรมย์
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย
2. นางรุ่งนภา  เทียบคุณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชมชื่น
2. เด็กหญิงธนพร  จันหอม
3. เด็กหญิงพิชาน  วงษารัตน์
4. เด็กหญิงสุริญาภรณ์  พรหมประดิษฐ์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  วันภูงา
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย
2. นางสาวนิภาพร  ดอนกระสินธุ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   พูลภิรมย์
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประเวระไพร
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
2. นางสาวนิภาพร  ดอนกระสินธ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนาพร  สุพิมพ์
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 16 1. เด็กชายกฤตเมษฐ์  คุ้มไพทูลย์
2. เด็กชายพิชาน  วงษารัตน์
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
2. นางสาวมะลิวัลย์  ใยนนท์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนพร  จันหอม
2. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ศรี
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
2. นางสาวมะลิวัลย์  ใยนนท์
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงจิระนันต์  ประนม
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประเวระไพร
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
2. นางสาวมลิวัลย์  ใยนนท์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายปรมินทร์  สร้อยจิต
2. เด็กชายเอกภพ  ขมิ้นแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  ดวงใจ
2. นางสาวมะลิวัลย์  ใยนนท์
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงแก้วกมล  สรเวิน
 
1. นางอภิญญา  โปร่งจิต
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายปกป้อง  สร้อยจิต
2. เด็กชายภูวิศ  ทองวงศ์
3. เด็กชายศิวกร  นามวงค์
 
1. นางอภิญญา  โปร่งจิต
2. นางสาวสุกัญญา  หินพราย
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายปกป้อง  สร้อยจิต
2. เด็กชายภูวิศ  ทองวงศ์
3. เด็กหญิงเมธาวดี  มาตย์วังแสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หินพราย
2. นางอภิญญา  โปร่งจิต
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายปกป้อง  สร้อยจิต
 
1. นางสาวสุกัญญา  หินพราย
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หริรักษ์
 
1. นางสนิทศรี   ศรชัย
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวงษ์สวรรค์  บุญธรรม
 
1. นางสาวนิภาพร  ดอนกระสินธุ์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายทศพร  ทัศนารักษ์
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  ทัศนารักษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุดดา
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย
2. นางรุ่งนภา  เทียบคุณ