สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกาญธมา  อาคเดช
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินตรา  พลเวียงธรรม
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายนพดล  แก้วจันทร์
2. เด็กชายอนันต์  ถิลา
 
1. นายวิชัย  พะวงษ์
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 22 1. เด็กหญิงประวิดา  สระทอง
2. เด็กชายวิฑูลย์  เจียงวงค์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
2. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงประวิดา  สระทอง
 
1. นางนวลละออ  ตายูเคน
2. นางประนอม  ทุนมาก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายนพดล  แก้วจันทร์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยบำรุง
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงศ์
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่านสุข
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายนพดล  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายนพดล  แก้วจันทร์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมินตรา  พลเวียงธรรม
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายนพดล  แก้วจันทร์
2. เด็กชายอนันต์  ถิลา
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  ทองมาก
 
1. นายวิชัย  พะวงษ์
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายจิรโชติ  ดวงงาม
2. เด็กชายธนศักดิ์  บัวงาม
3. เด็กชายนวพล  หนองข่า
 
1. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
2. นายวิชัย  พะวงษ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายจีรวัฒน์  มณีวงค์
2. เด็กชายวิชัย  อิทธิ
3. เด็กชายวีระพงษ์  เสาศิริ
 
1. นายวิชัย  พะวงษ์
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงศ์
2. เด็กชายธนศักดิ์  บัวงาม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่านสุข
4. เด็กหญิงประภาศรี  เสาศิริ
5. เด็กหญิงวริยา  พอใจ
6. เด็กหญิงวริสรา  พอใจ
 
1. นางนวลละออ  ตายูเคน
2. นางประนอม  ทุนมาก
3. นางดวงมณี  ชัยสนาม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญธมา  อาคเดช
2. เด็กหญิงชฎาพร  หัถนา
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองปัญญา
4. เด็กชายทศวรรษ  ทวีบูลย์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีวงค์
6. เด็กหญิงประวิดา  สระทอง
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
3. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายปฏิกรณ์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายวิฑูลย์  เจียงวงค์
3. เด็กชายสุบิน  รันทร
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 11 1. เด็กชายธันวา  ศาสนา
2. เด็กชายปฏิกรณ์  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายพิพัฒน์ธมงคล  คุ้มวงษ์
 
1. นายสำราญ  เลิศรัตนาวดี
2. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
3. เด็กชายทศวรรษ  ทวีบูลย์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายธนศักดิ์  บัวงาม
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ถะนัด
3. เด็กหญิงวริสรา  พอใจ
 
1. นางนวลละออ  ตายูเคน
2. นางประนอม  ทุนมาก
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญธมา  อาคเดช
2. เด็กหญิงมินตรา  พลเวียงธรรม
3. เด็กหญิงรัชนี  พิมมาศ
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
2. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฐิติพงษ์ภิญโญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีวงค์
3. เด็กหญิงประวิดา  สระทอง
 
1. นางนวลละออ  ตายูเคน
2. นางดวงมณี  ชัยสนาม
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายจิรทิป  สมบูรณ์เพ็ง
2. เด็กชายภีละพงศ์  ชินบุตร
3. เด็กชายวันบูรพา  เสน่ห์เพ็ญวิภา
 
1. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
2. นางวันเพ็ญ  โลนะลุ
 
29 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศาสนา
 
1. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงนงนภัส  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พันธ์เพชร
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  มณีวงค์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์