สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายปฏิกรณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พันธ์เพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงประภาศรี  เสาศิริ
2. เด็กหญิงวริยา  พอใจ
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายปฏิกรณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกาญธมา  อาคเดช
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฐิติพงษ์ภิญโญ
3. เด็กชายทศวรรษ  ทวีบูลย์
4. เด็กหญิงมินตรา  พลเวียงธรรม
5. เด็กหญิงรัชนี  พิมมาศ
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายสุบิน  รันทร
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 82 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศาสนา
 
1. นางวันเพ็ญ  โลนะลุ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศาสนา
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ปุยะติ
3. เด็กชายยุทธการณ์  ระวังชน
 
1. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
2. นางวันเพ็ญ  โลนะลุ