สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกาญธมา  อาคเดช
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายปฏิกรณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พันธ์เพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินตรา  พลเวียงธรรม
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงประภาศรี  เสาศิริ
2. เด็กหญิงวริยา  พอใจ
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวีระพงษ์  เสาศิริ
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายปฏิกรณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฐิติพงษ์ภิญโญ
2. เด็กหญิงชฎาพร  หัถนา
3. เด็กชายสุบิน  รันทร
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 37.27 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายปัญญา  เสาศิริ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สมตน
 
1. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
2. นางดวงมณี  ชัยสนาม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 32 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยบำรุง
2. เด็กชายอจลวิชญ์  ด้วงเบ้า
 
1. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
2. นายวิชัย  พะวงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายจีรวัฒน์  มณีวงค์
2. เด็กชายวิชัย  อิทธิ
 
1. นายวิชัย  พะวงษ์
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายนพดล  แก้วจันทร์
2. เด็กชายอนันต์  ถิลา
 
1. นายวิชัย  พะวงษ์
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกาญธมา  อาคเดช
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฐิติพงษ์ภิญโญ
3. เด็กชายทศวรรษ  ทวีบูลย์
4. เด็กหญิงมินตรา  พลเวียงธรรม
5. เด็กหญิงรัชนี  พิมมาศ
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 22 1. เด็กหญิงประวิดา  สระทอง
2. เด็กชายวิฑูลย์  เจียงวงค์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
2. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญธมา  อาคเดช
2. เด็กหญิงมินตรา  พลเวียงธรรม
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ  พันธ์เพชร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีวงค์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายวิฑูลย์  เจียงวงค์
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงประวิดา  สระทอง
 
1. นางนวลละออ  ตายูเคน
2. นางประนอม  ทุนมาก
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายนพดล  แก้วจันทร์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยบำรุง
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงศ์
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่านสุข
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายนพดล  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กชายอจลวิชญ์  ด้วงเบ้า
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 33 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่านสุข
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายสุบิน  รันทร
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายนพดล  แก้วจันทร์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมินตรา  พลเวียงธรรม
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 39 1. เด็กชายอจลวิชญ์  ด้วงเบ้า
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
 
1. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายสุบิน  รันทร
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงกัญชพร  ตองติดรัมย์
2. เด็กชายชวลิต  ซึ้งรัมย์
3. เด็กชายณัฐพล  เจียงวงค์
4. เด็กชายปัญญา  เสาศิริ
5. เด็กชายสิทธิพล  พอใจ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  สมตน
 
1. นางนวลละออ  ตายูเคน
2. นางประนอม  ทุนมาก
3. นางดวงมณี  ชัยสนาม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงชฎาพร  หัถนา
2. เด็กหญิงประวิดา  สระทอง
3. เด็กชายสุบิน  รันทร
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายนพดล  แก้วจันทร์
2. เด็กชายอนันต์  ถิลา
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  ทองมาก
 
1. นายวิชัย  พะวงษ์
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายจิรโชติ  ดวงงาม
2. เด็กชายธนศักดิ์  บัวงาม
3. เด็กชายนวพล  หนองข่า
 
1. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
2. นายวิชัย  พะวงษ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายจีรวัฒน์  มณีวงค์
2. เด็กชายวิชัย  อิทธิ
3. เด็กชายวีระพงษ์  เสาศิริ
 
1. นายวิชัย  พะวงษ์
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงศ์
2. เด็กชายธนศักดิ์  บัวงาม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่านสุข
4. เด็กหญิงประภาศรี  เสาศิริ
5. เด็กหญิงวริยา  พอใจ
6. เด็กหญิงวริสรา  พอใจ
 
1. นางนวลละออ  ตายูเคน
2. นางประนอม  ทุนมาก
3. นางดวงมณี  ชัยสนาม
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญธมา  อาคเดช
2. เด็กหญิงชฎาพร  หัถนา
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองปัญญา
4. เด็กชายทศวรรษ  ทวีบูลย์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีวงค์
6. เด็กหญิงประวิดา  สระทอง
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
3. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายปฏิกรณ์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายวิฑูลย์  เจียงวงค์
3. เด็กชายสุบิน  รันทร
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 11 1. เด็กชายธันวา  ศาสนา
2. เด็กชายปฏิกรณ์  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายพิพัฒน์ธมงคล  คุ้มวงษ์
 
1. นายสำราญ  เลิศรัตนาวดี
2. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงชลาลัย  คงบุญรักษ์
3. เด็กชายทศวรรษ  ทวีบูลย์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
2. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายธนศักดิ์  บัวงาม
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ถะนัด
3. เด็กหญิงวริสรา  พอใจ
 
1. นางนวลละออ  ตายูเคน
2. นางประนอม  ทุนมาก
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญธมา  อาคเดช
2. เด็กหญิงมินตรา  พลเวียงธรรม
3. เด็กหญิงรัชนี  พิมมาศ
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
2. นางสาวเกษร  ทองปาน
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฐิติพงษ์ภิญโญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีวงค์
3. เด็กหญิงประวิดา  สระทอง
 
1. นางนวลละออ  ตายูเคน
2. นางดวงมณี  ชัยสนาม
 
48 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 82 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศาสนา
 
1. นางวันเพ็ญ  โลนะลุ
 
49 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายจิรทิป  สมบูรณ์เพ็ง
2. เด็กชายภีละพงศ์  ชินบุตร
3. เด็กชายวันบูรพา  เสน่ห์เพ็ญวิภา
 
1. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
2. นางวันเพ็ญ  โลนะลุ
 
50 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศาสนา
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ปุยะติ
3. เด็กชายยุทธการณ์  ระวังชน
 
1. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
2. นางวันเพ็ญ  โลนะลุ
 
51 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศาสนา
 
1. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงนงนภัส  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พันธ์เพชร
 
53 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายธนภูมิ  ระวังชนม์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
54 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กชายธนภูมิ  ระวังชนม์
2. เด็กหญิงนงนภัส  ยอดสิงห์
 
1. นางดวงมณี  ชัยสนาม
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงเบญญาภา  จำปาเรือง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พันธ์เพชร
 
56 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  มณีวงค์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์