สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ภักดี
2. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้ววงค์
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นายสุริยะ  พันธ์ขาว
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
3. เด็กหญิงสุปราณี  ขันติวงค์
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
2. นางสาวสุนิสา  โพธิ์หนองหว้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 19 1. เด็กหญิงปดิวรัดา  อาตตะแทน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงสิริวรัญญา  อินทรสถิตย์
 
1. นางสมศรี  แก้วพรม
2. นางราตรี  สุพิมพ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงฉันทยา  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  อดทน
3. เด็กหญิงสุปราณี  ขันติวงค์
 
1. นางพัชรินทร์  พระทัด
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผาระสิทธิ์
2. เด็กหญิงศุภารัตน์  อนันตศิลป์
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  โชคดี
 
1. นางพัชรินทร์  พระทัด
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิลักษณ์  บุสดี
2. เด็กชายสืบวงศ์  สิทธิ
 
1. นายทำนอง  วงศ์จอม
2. นายทองใส  อุดม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงชุติมาพร  ชนะงาม
2. เด็กหญิงณัฐพร  พานเงิน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์อ่อน
4. เด็กหญิงสิริวิมล  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ซาน้อย
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
4. เด็กชายฤทธิเดช  สิงห์วิชา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิยม
 
1. นายจันทร์  โต๊ะสิงห์
2. นายศิริชัย  สงผัด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 28 1. เด็กหญิงสมฤดี  จุฑานันท์
 
1. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 34 1. เด็กชายศรัลยพงษ์  หนูอ้น
2. เด็กหญิงอารยา  พูงาม
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กชายสิริวิมล  โชคดี
2. เด็กหญิงเยาวภา  สืบสิงห์
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายกรกฎ  ดวงงาม
2. เด็กหญิงจอมสวย  ไชยบุตร
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 28 1. เด็กหญิงสมฤดี  จุฑานันท์
 
1. นางทองวัน  ยิ่งใหญ่
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กชายจิรานนท์  จุฑานันท์
 
1. นางรัชนี  ทวีธนวาณิชย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงทักษอร  บัวศรี
2. เด็กหญิงสุณัฐดา  ขันสุวรรณา
 
1. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
2. นางรัชนี  ทวีธนวาณิชย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 30 1. เด็กหญิงกัลยานี  บัวศรี
2. เด็กหญิงมนัญญา  สรแสดง
 
1. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
2. นางรัชนี  ทวีธนวาณิชย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงฉันทยา  แสงแก้ว
 
1. นายเอกสิทธิ์  พวงคำ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 18 1. เด็กชายณัฐนพล  สงผัด
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ผาระสิทธิ์
3. เด็กชายอนันตชิน  อุ่นอบ
 
1. นายทองใส  อุดม
2. นางืทองวัน  ยิ่งใหญ่
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 41 1. เด็กชายบุลกิต  พิมพ์พันธ์
2. เด็กชายบุษกล  พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันสุวรรณา
 
1. นางราตรี  สุพิมพ์
2. นางสุดสงวน  นามปัญญา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทอง
 
1. นางปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 45 1. เด็กหญิงพรรณนิษา  ยั่งยืน
 
1. นางราตรี  สุพิมพ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัลทิกา  จันทะมา
2. เด็กหญิงยุพิน  แก้ววงค์
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
 
24 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายภูริชกานต์  สงผัด
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันสุวรรณา
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  ผะกาแดง
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  สุกเหลือง
3. เด็กชายปาณัทพงษ์  ก่ำเกลี้ยง
 
1. นางสมพร  นิยม
2. นางสาวศิริขวัญ  อุดม