สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงพิยดา  ทรงไตรย์
 
1. นางปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กชายศุภชัย  ตะกรุดแก้ว
 
1. นางนภาพร  บุญปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงมัลทิกา  จันทะมา
 
1. นางปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงรัชนีกร  หาชะนนท์
 
1. นางพรเพชร  ใยทอน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทอง
 
1. นางปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผาระสิทธิ์
2. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
 
1. นางสาวปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
2. นางนภาพร  บุญปัญญา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายวรรณกร  อินทรสถิตย์
 
1. นายสุริยะ  พันธ์ขาว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงชนิดา  นาชิน
2. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงสุภาชินี  พันธ์งาม
 
1. นางราตรี  สุพิมพ์
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
 
1. นางพัชรินทร์  พระทัด
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
2. เด็กหญิงพิยดา  ทรงไตรย์
 
1. นายสุนทร  นิยม
2. นางสมพร  นิยม
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 47 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ผาระสิทธิ์
2. เด็กชายภูริทัศน์  ผาระสิทธิ์
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นางสาวกนกวรรณ  สมาลีย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักรธร  บัวศรี
2. เด็กชายภัทรพล  จันโทภาศ
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นางสาวกนกวรรณ  สมาลีย์
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกัลมณี  ชูเลิศ
2. เด็กหญิงจารุนันท์  คงช่วย
3. เด็กหญิงปนิดา  อดทน
 
1. นางสมพร  นิยม
2. นางสาวศิริขวัญ  อุดม