สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
 
1. นางพรเพชร  ใยทอน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงจีรพร   สาราษฎร์
 
1. นางสาวสุนิสา  โพธิ์หนองหว้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพิยดา  ทรงไตรย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงนริศรา  เหลาดวงดี
2. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
 
1. นายสุนทร  นิยม
2. นางสมพร  นิยม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
 
1. นางสุดสงวน  นามปัญญา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  อดทน
4. เด็กชายสานนท์  กองไทสงค์
5. เด็กหญิงสุปราณี  ขันติวงค์
 
1. นายเอกสิทธิ์  พวงคำ
2. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล