สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
 
1. นางพรเพชร  ใยทอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงพิยดา  ทรงไตรย์
 
1. นางปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กชายศุภชัย  ตะกรุดแก้ว
 
1. นางนภาพร  บุญปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงชนิดา  นาชิน
 
1. นางพรเพชร  ใยทอน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงมัลทิกา  จันทะมา
 
1. นางปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงรัชนีกร  หาชะนนท์
 
1. นางพรเพชร  ใยทอน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทอง
 
1. นางปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผาระสิทธิ์
2. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
 
1. นางสาวปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
2. นางนภาพร  บุญปัญญา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงจีรพร   สาราษฎร์
 
1. นางสาวสุนิสา  โพธิ์หนองหว้า
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพิยดา  ทรงไตรย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ภักดี
2. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้ววงค์
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นายสุริยะ  พันธ์ขาว
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
3. เด็กหญิงสุปราณี  ขันติวงค์
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
2. นางสาวสุนิสา  โพธิ์หนองหว้า
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เถื่อนไพรวัลย์
2. เด็กชายอภิชาติ  จันทอง
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นายสุริยะ  พันธ์ขาว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายวรรณกร  อินทรสถิตย์
 
1. นายสุริยะ  พันธ์ขาว
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงชนิดา  นาชิน
2. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงสุภาชินี  พันธ์งาม
 
1. นางราตรี  สุพิมพ์
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
 
1. นางพัชรินทร์  พระทัด
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 19 1. เด็กหญิงปดิวรัดา  อาตตะแทน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงสิริวรัญญา  อินทรสถิตย์
 
1. นางสมศรี  แก้วพรม
2. นางราตรี  สุพิมพ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงฉันทยา  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  อดทน
3. เด็กหญิงสุปราณี  ขันติวงค์
 
1. นางพัชรินทร์  พระทัด
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ภักดี
2. เด็กหญิงนริศรา  เหลาดวงดี
3. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
 
1. นางสมศรี  แก้วพรม
2. นางพัชรินทร์  พระทัด
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผาระสิทธิ์
2. เด็กหญิงศุภารัตน์  อนันตศิลป์
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  โชคดี
 
1. นางพัชรินทร์  พระทัด
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิลักษณ์  บุสดี
2. เด็กชายสืบวงศ์  สิทธิ
 
1. นายทำนอง  วงศ์จอม
2. นายทองใส  อุดม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 28 1. เด็กชายอภิรักษ์  สงผัด
2. เด็กชายไตรภพ  ขุนาพรม
 
1. นายทำนอง  วงศ์จอม
2. นายทองใส  อุดม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงชุติมาพร  ชนะงาม
2. เด็กหญิงณัฐพร  พานเงิน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์อ่อน
4. เด็กหญิงสิริวิมล  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ซาน้อย
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ภักดี
2. เด็กหญิงจีรพร   สาราษฎร์
3. เด็กหญิงนริศรา  เหลาดวงดี
4. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้ววงษ์
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงฉันทยา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  อดทน
4. เด็กหญิงสานนท์  กองไทสงค์
5. เด็กหญิงสุปราณี  ขันติวงค์
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
4. เด็กชายฤทธิเดช  สิงห์วิชา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิยม
 
1. นายจันทร์  โต๊ะสิงห์
2. นายศิริชัย  สงผัด
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 28 1. เด็กหญิงสมฤดี  จุฑานันท์
 
1. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 34 1. เด็กชายศรัลยพงษ์  หนูอ้น
2. เด็กหญิงอารยา  พูงาม
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กชายสิริวิมล  โชคดี
2. เด็กหญิงเยาวภา  สืบสิงห์
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายกรกฎ  ดวงงาม
2. เด็กหญิงจอมสวย  ไชยบุตร
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แก้ววงษ์
2. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ภักดี
3. เด็กหญิงนริศรา  เหลาดวงดี
4. เด็กหญิงปดิวรัดา  อาตตะแทน
5. เด็กหญิงภัทรวดี  มะลิงาม
6. เด็กหญิงรวิสรา  ทำทิพย์
7. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทองใส
8. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วพรม
9. เด็กชายอนุชา  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงเมทาวี  กุก่อง
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางสมศรี  แก้วพรม
3. นางสาวกนกวรรณ  สมาลีย์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงนริศรา  เหลาดวงดี
2. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
 
1. นายสุนทร  นิยม
2. นางสมพร  นิยม
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
2. เด็กหญิงพิยดา  ทรงไตรย์
 
1. นายสุนทร  นิยม
2. นางสมพร  นิยม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 28 1. เด็กหญิงสมฤดี  จุฑานันท์
 
1. นางทองวัน  ยิ่งใหญ่
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 38 1. เด็กชายสรายุทธิ์  จันทะนาม
 
1. นางราตรี  สุพิมพ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กชายจิรานนท์  จุฑานันท์
 
1. นางรัชนี  ทวีธนวาณิชย์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 49 1. เด็กหญิงปุณญิศา  ราชเจริญ
 
1. นายทองใส  อุดม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงทักษอร  บัวศรี
2. เด็กหญิงสุณัฐดา  ขันสุวรรณา
 
1. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
2. นางรัชนี  ทวีธนวาณิชย์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 30 1. เด็กหญิงกัลยานี  บัวศรี
2. เด็กหญิงมนัญญา  สรแสดง
 
1. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
2. นางรัชนี  ทวีธนวาณิชย์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงฉันทยา  แสงแก้ว
 
1. นายเอกสิทธิ์  พวงคำ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 18 1. เด็กชายณัฐนพล  สงผัด
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ผาระสิทธิ์
3. เด็กชายอนันตชิน  อุ่นอบ
 
1. นายทองใส  อุดม
2. นางืทองวัน  ยิ่งใหญ่
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 41 1. เด็กชายบุลกิต  พิมพ์พันธ์
2. เด็กชายบุษกล  พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันสุวรรณา
 
1. นางราตรี  สุพิมพ์
2. นางสุดสงวน  นามปัญญา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฤทธิเดช  สิงห์วิชา
2. เด็กชายสานนท์  กองไทสงค์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้ววงค์
 
1. นายเอกสิทธิ์  พวงคำ
2. นายสุริยะ  พันธ์ขาว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทอง
 
1. นางปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทอง
 
1. นางปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 45 1. เด็กหญิงพรรณนิษา  ยั่งยืน
 
1. นางราตรี  สุพิมพ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ภักดี
 
1. นายเอกสิทธิ์  พวงคำ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉันทยา  แสงแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
 
1. นางสุดสงวน  นามปัญญา
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 -    
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  อดทน
4. เด็กชายสานนท์  กองไทสงค์
5. เด็กหญิงสุปราณี  ขันติวงค์
 
1. นายเอกสิทธิ์  พวงคำ
2. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
2. เด็กหญิงพิยดา  ทรงไตรย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
2. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฉันทยา  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
2. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ภักดี
2. เด็กหญิงปดิวรัดา  อาตตะแทน
 
1. นายเอกสิทธิ์  พวงคำ
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
2. เด็กหญิงสุปราณี  ขันติวงค์
 
1. นางพัชรินทร์  พระทัด
2. นางสาวสุนิสา  โพธิ์หนองหว้า
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ์พรม
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันสุวรรณา
 
1. นายจันทร์  โต๊ะสิงห์
2. นายสุริยะ  พันธ์ขาว
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  โชคดี
 
1. นางปิลันธนา  โต๊ะสิงห์
2. นางนภาพร  บุญปัญญา
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรา  เหลาดวงดี
2. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
 
1. นางนภาพร  บุญปัญญา
2. นางสาวกนกวรรณ  สมาลีย์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  อดทน
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจีราพร  สาราษฎร์
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
 
63 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 47 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ผาระสิทธิ์
2. เด็กชายภูริทัศน์  ผาระสิทธิ์
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นางสาวกนกวรรณ  สมาลีย์
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
3. เด็กหญิงสุปราณี  ขันติวงค์
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
2. นางสาวสุนิสา  โพธิ์หนองหว้า
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักรธร  บัวศรี
2. เด็กชายภัทรพล  จันโทภาศ
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นางสาวกนกวรรณ  สมาลีย์
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แก้ววงค์
2. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วพรม
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 42 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ภักดี
2. เด็กหญิงนริศรา  เหลาดวงดี
 
1. นางสมศรี  แก้วพรม
2. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัลทิกา  จันทะมา
2. เด็กหญิงยุพิน  แก้ววงค์
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นายสัมพันธ์  แก้วพรม
 
69 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายภูริชกานต์  สงผัด
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันสุวรรณา
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แก้ววงค์
2. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วพรม
 
1. นางสมศรี  แก้วพรม
2. นายศิริชัย  สงผัด
 
71 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ภักดี
2. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นายจันทร์  โต๊ะสิงห์
 
72 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  ผะกาแดง
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  สุกเหลือง
3. เด็กชายปาณัทพงษ์  ก่ำเกลี้ยง
 
1. นางสมพร  นิยม
2. นางสาวศิริขวัญ  อุดม
 
73 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกัลมณี  ชูเลิศ
2. เด็กหญิงจารุนันท์  คงช่วย
3. เด็กหญิงปนิดา  อดทน
 
1. นางสมพร  นิยม
2. นางสาวศิริขวัญ  อุดม
 
74 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายณัฐกร  อินทรสถิตย์
 
1. นางสมพร  นิยม