สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงมิดตา  จันสุขใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปิยะวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วใสย์
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วใสย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ชุมจันทร์
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วใสย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.14 ทอง 6 1. เด็กชายเด็กชายจักรภพ  พุทธมาตย์
2. เด็กชายเด็กชายธนวัฒน์  แก้วใสย์
 
1. นายพิเชฐ  ก้อนฝ้าย
2. นางส่องศรี  ชูลิขิต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญภา  ค่าไม้
 
1. นางศริ  ยางงาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงวริษา  ชำนาญยิ่ง
 
1. นางศริ  ยางงาม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปูพบุญ
 
1. นายเจนวิทย์  สุรมิตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมิดตา  จันสุขใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปิยะวงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 11 1. เด็กชายวิทยา  แก้วใสย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปิยะวงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมิดตา  จันสุขใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปิยะวงษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายวิทยา  แก้วใสย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปิยะวงษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายทานุทัต  น่าชม
2. เด็กชายธนวัฒน์  แหวนหล่อ
3. เด็กชายนวิน  ชุมจันทร์
4. เด็กชายมงคล  แสนจันทร์
5. เด็กชายวรินทร  แก้วใสย์
6. เด็กชายศุภชัย  พันธ์ศรี
 
1. นายสิน  ยางงาม
2. นายจรินทร์  ทองสุทธิ์
3. นางศริ  ยางงาม
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วใสย์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  พงษ์งาม
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วใสย์
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พาหา
 
1. นางศริ  ยางงาม
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสาริสา  ใจฟอง
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  รัตนวัน
 
1. นางสาวสุภาพร  จันทา
2. นางศริ  ยางงาม
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันวา  แก้วใสย์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  วาปีโส
3. เด็กหญิงอรอมล  จันดี
 
1. นางสาวสุภาพร  จันทา
2. นางศริ  ยางงาม
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  รัตนวัน
 
1. นางสาวสุภาพร  จันทา
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทับทิม
 
1. นางศริ  ยางงาม