สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 26 1. เด็กชายธีรนันท์  แก้วใสย์
2. เด็กชายโชคบุญแทน  ทับทิม
 
1. นางสุวรรณี  สุนทรธีรกุล
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69.6 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงรุ่งระวิน  แจ่มศรี
 
1. นางส่องศรี  ชูลิขิต
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงศีริวรรณ  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ปัดภัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 1. เด็กชายทรัพย์เจริญ  พาหา
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วใสย์
3. เด็กชายธีรนันท์  แก้วใสย์
4. เด็กชายวรเมธ  ศรีศิริ
5. เด็กชายสิทธิกร  ไทยเจริญ
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ชุมจันทร์
 
1. นายสิน  ยางงาม
2. นายจรินทร์  ทองสุทธิ์
3. นายพิเชฐ  ก้อนฝ้าย