สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงจีรนุช  ปูพบุญ
 
1. นางธันวา  รัตนวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายเดชณรงค์  พันธ์ศรี
 
1. นางสุวรรณี  สุนทรธีรกุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายธงไทย  พาหา
 
1. นางสาววารุณี  แสงแก้ว