สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปลายฝน  ปานนาค
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 33 1. เด็กหญิงนงนภัส  กิ่งแก้ว
 
1. นายอุดม  ลาลี
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สองสี
2. เด็กหญิงรดามณี  ปัจจุทกา
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
2. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายปัญญวัขร  มูลศิริ
2. เด็กชายวทัญญู  อ่อนศรี
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
2. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ชะตารุ่ง
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ประสาน
3. เด็กหญิงวนิชชา  นิลไทย
 
1. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางเพชรา  ชมภูวงศ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤษนี  พิเคราะห์
2. เด็กหญิงชลลัดดา  รัตนวรรณ
3. เด็กหญิงวิภาวี  การะเกษ
4. เด็กหญิงสุธินี  สาสังข์
5. เด็กหญิงอาทิมา  กระวานทง
6. เด็กหญิงอาริษา   ประถม
 
1. นางเพชรา  ชมภูวงศ์
2. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
3. นางลำปาง  รัตนวัน
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ภูผิวเหลือง
 
1. นางลำปาง  รัตนวัน