สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงวณิชชา  นิลไทย
2. เด็กหญิงเกษศิริ  โทนะพันธ์
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
2. นางเพชรา  ชมภูวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กชายชลเนตร  ศรีสมพร
2. เด็กชายปัณณธร  บัวทอง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  โทนะพันธ์
4. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สูญกลาง
5. เด็กชายเชษฐา  นาคฤทธิ์
 
1. นางลำปาง  รัตนวัน
2. นายรุ่งฟ้า  ทองกลม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 20 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สองสี
2. เด็กชายธีรภัทร  อิ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงมลฤดี  จิตต์มั่น
4. เด็กหญิงรดามณี  ปัจจุทกา
5. เด็กชายสถาพร  รัตนวรรณ
 
1. นายอุดม  ลาลี
2. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงกนกพร  คำเอี่ยม
2. เด็กชายกฤษณพงศ์  ชะตารุ่ง
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงใสย์
4. เด็กหญิงอาทิมา  กระวานทง
5. เด็กชายอุทร  แสงใสย์
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
2. นางสาวกนกวรรณ  เกษกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78 เงิน 26 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ชะตารุ่ง
2. เด็กชายจีต้าร์  พวงราษฎร์
3. เด็กชายธนวรพงศ์  แซ่ลิ้ม
4. เด็กชายธีระพัฒน์  แพ่งพนม
5. เด็กชายธีระพัฒน์  ประสาร
6. เด็กชายปัญญวัขร  มูลศิริ
7. เด็กชายวทัญญู  อ่อนศรี
8. เด็กชายอนุชา  ไกลรักษ์
9. เด็กชายอภิเดช  จิตต์มั่น
10. เด็กชายเมธี  ไชยสิงห์
 
1. นายสุบรรณ  การะเกษ
2. นายรุ่งฟ้า  ทองกลม
3. นางสาวกนกวรรณ  เกษกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 34 1. เด็กหญิงมลฤดี  จิตรมั่น
 
1. นายอุดม  ลาลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  โพธิ์งาม
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลลัดดา  รัตนวรรณ
 
1. นางเพชรา  ชมภูวงศ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กหญิงอาริษา   ประถม
2. เด็กหญิงเกษศิริ  โทนะพันธ์
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
2. นางเพชรา  ชมภูวงศ์
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วภักดี
2. เด็กชายปัญณวัฒน์  ฉลาดแย้ม
3. เด็กหญิงศศิประภา  ไกลรักษ์
 
1. นางลำปาง  รัตนวัน
2. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์