สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลไทย
2. เด็กหญิงจิราวิไล  ดอกคำ
3. เด็กหญิงญาณภัทร  ประสาร
4. เด็กหญิงสุดาพร  พรหมจรรย์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์คง
 
1. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางลำปาง  รัตนวัน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  โพธิ์งาม
 
1. นางเพชรา  ชมภูวงศ์