สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เหลาสิงห์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่วิเชียร
4. เด็กชายธวัชชัย  เดียงสา
5. เด็กชายบุณยกร  สาระกุล
 
1. นางลักษณา  เทพชู
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์