สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายคุณากร  สอนทะเดช
 
1. นางลักษณา  เทพชู
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายชัยมงคล  ทองปัญญา
3. เด็กชายบุณยกร  สาระกุล
 
1. นายสมพร  เสถียรกุลวงศ์
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์