สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่วิเชียร
 
1. นางลักษณา  เทพชู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายคุณากร  สอนทะเดช
 
1. นางลักษณา  เทพชู
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายชัยมงคล  ทองปัญญา
3. เด็กชายบุณยกร  สาระกุล
 
1. นายสมพร  เสถียรกุลวงศ์
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เหลาสิงห์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่วิเชียร
4. เด็กชายธวัชชัย  เดียงสา
5. เด็กชายบุณยกร  สาระกุล
 
1. นางลักษณา  เทพชู
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 -    
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เหลาสิงห์
2. เด็กชายธงชัย  พยุงตน
3. เด็กหญิงธันย์สิตา  โภคาพัฒนเสถียร
 
1. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
2. นางลักษณา  เทพชู
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เหลาสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่วิเชียร
3. เด็กชายบุณยกร  สาระกุล
 
1. นายสมพร  เสถียรกุลวงศ์
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์