สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 39 1. เด็กชายนันทวุฒิ  อุทัย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พาหุลรัตน์
3. เด็กชายวธัญญู  ดำเกี้ยง
 
1. นายประภาส  งามเจริญ
2. นางเพียร  งามเจริญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมใจ
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีลุน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  คะลิรัมย์
 
1. นายประภาส  งามเจริญ
2. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด