สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงสุธาสินี  คะลิรัมย์
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศธร  ทองพิลา
 
1. นางเพียร  งามเจริญ