สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายนัฐพล  ศรีลุน
2. เด็กชายวรวุฒิ  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
2. นายประภาส  งามเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงสุธาสินี  คะลิรัมย์
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุธาสินี  คะลิรัมย์
 
1. นายประภาส  งามเจริญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 39 1. เด็กชายนันทวุฒิ  อุทัย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พาหุลรัตน์
3. เด็กชายวธัญญู  ดำเกี้ยง
 
1. นายประภาส  งามเจริญ
2. นางเพียร  งามเจริญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุธาสินี  คะลิรัมย์
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 66 ทองแดง 46 1. เด็กชายวรวุฒิ  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมใจ
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมใจ
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีลุน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  คะลิรัมย์
 
1. นายประภาส  งามเจริญ
2. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายปรัชญา  พชระวาจา
3. เด็กชายพงศธร  ทองพิลา
 
1. นางเพียร  งามเจริญ
2. นางสาวเสาวนีย์  แทนคำ
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศธร  ทองพิลา
 
1. นางเพียร  งามเจริญ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายประสิทธิ์  ยอดวิมล
 
1. นายประภาส  งามเจริญ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกลวัชร  เตยโพธิ์
 
1. นางสาวมนิวรรณ   ศรีหวาด
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายธนดล  แก้วบุดดี
2. เด็กชายธิเบศ  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
2. นางเพียร  งามเจริญ