สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวราวุฒิ  สนิทพจน์
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิรประภา  กุหลาบหอม
2. เด็กหญิงปิญาภรณ์  พุ่มจันทร์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายณัชพล  คำชาย
2. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุริดา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงท้าว
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันทร์โท
3. เด็กหญิงวศินี  กุหลาบหอม
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทยาศักดิ์  ศรีละไมย์
2. เด็กชายวีรภัทร  สำนักนิตย์
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.07 ทอง 4 1. เด็กชายณัฏกันต์ธร  เมืองจันทร์
2. เด็กชายวุฒิพร  จันทร์ทอง
 
1. นายประกาสิทธิ์  ศรีราตรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงศรี
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงสาสืบ
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวีศักดิ์  ชมบุญ
2. เด็กชายรวิชญ์  มะโนรัตน์
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 34 1. เด็กหญิงจิรประภา  กุหลาบหอม
2. เด็กชายวรินทร  กุหลาบหอม
 
1. นางอารี  สระทอง
2. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 17 1. เด็กชายสุริดา  ไชยฤทธิ์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  พวงศรี
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
2. นางอารี  สระทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายวราวุฒิ  สนิทพจน์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงพรชิตา  ใจเครือ
2. เด็กหญิงเสารส  แก้วฉลาด
 
1. นายประกาสิทธิ์  ศรีราตรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงกุลธรัตน์  มะโนราช
2. เด็กชายชัชวาล  กีดกัน
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายณัชพล  คำชาย
2. เด็กหญิงสุริดา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
2. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพงศ์  เมืองจันทร์
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มะเดื่อ
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงวศินี  กุหลาบหอม
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพงศ์  เมืองจันทร์
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงวศินี  กุหลาบหอม
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงท้าว
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีสุข
4. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์ดี
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายชัชชวาล  กีดกัน
2. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
2. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันทร์โท
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กชายกันตพงศ์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสุข
 
1. นายสุชาติ  เมืองจันทร์
2. นายสมหวัง  ศรัทธานุ
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิกรณ์  ประคองใจ
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  พวงศรี
 
1. นายเกตพง  ไชยเกตุ
2. นายเฉลียว  สายโงน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กหญิงปาริชาต  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  แสงสกุล
3. เด็กหญิงวีนัสดาวรรณ  จุลพันธ์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
2. นายจำเริญ  ศรีธร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 1. เด็กชายนัฐชัย  พวงบุบผา
2. เด็กหญิงมารีวรรณ  มะเดื่อ
3. เด็กหญิงรัชฏาพรณ์  บุุระภา
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 19 1. เด็กชายยุทธนา  วิเศษพงษ์
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ทองบุตร
3. เด็กชายเชิงชัย  เอี่ยมชัย
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
2. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายณัชพล  คำชาย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสุข
3. เด็กหญิงรัตนา  เตชะวรวงษา
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลธรัตน์  มะโนราช
2. เด็กชายปาณิสรา  ศรีธร
3. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
2. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
 
34 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงรินลดา   มั่นคง
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกลวัลน์  หยดย้อย
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสุข
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายฉัตรชัย  มะเดื่อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขจันทร์
3. เด็กชายอดุลย์เดช  ผาแก้ว
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีลาพันธ์
3. เด็กชายหาญนรงค์  สากุลา
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำชาย
2. เด็กชายณัฐภัทร  มะเดื่อ
3. เด็กชายธนกร  เกษศิริ
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 18 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กชายถนิตชัย  วงเลิง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ใจดี
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ