สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
2. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิภารักษ์  บุญลับ
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 72.95 เงิน 8 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันทร์โท
2. เด็กหญิงวศินี  กุหลาบหอม
3. เด็กหญิงสุริดา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางอารี  สระทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองนาค
 
1. นางอารี  สระทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายชยพล  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  นามโคตร
3. เด็กชายบุญประเสริฐ  ประคองใจ
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.29 เงิน 17 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีละพันธ์
2. เด็กชายวรวิทย์  เกตุมาลา
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 22 1. เด็กชายธนกร  เมืองจันทร์
2. เด็กชายหาญณรงค์  สากุลา
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กชายกุลธรัตน์  มะโนราช
3. เด็กชายชัชชวาล  กีดกัน
4. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
5. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงท้าว
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันทร์โท
3. เด็กชายปติกร  ประคองใจ
4. เด็กชายวีรภัทร  สำนักนิช
5. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์ดี
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางอารี  สระทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงปวีนุชย์  เชื้อคำสิงห์
3. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
4. เด็กหญิงวรรณิษา  แสนเลิศ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายณัชพล  คำชาย
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีสุข
3. เด็กชายวีรภัทร  สำนักนิตร์
4. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงสุริดา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
2. เด็กชายสิทธิกร  สุขจันทร์
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายสมพล  เมืองแพน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. เด็กชายยุทธนา  วิเศษพงษ์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 29 1. เด็กหญิงวรรณิสา  แสนเลิศ
 
1. นางสาววรรณิภา  ปานรักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายวราวุฒิ  สนิทพจน์
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 11 1. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
2. นางสาววรรณิภา  ปานรักษ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  นามโคตร
2. เด็กหญิงปิญาภรณ์  พุ่มจันทร์
 
1. นายสุชาติ  เมืองจันทร์
2. นายสมหวัง  ศรัทธานุ
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายศิลปากัลย์  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัทฐชัย  พวงบุผา
2. เด็กหญิงรัตนา   เตชะวรวงษา
3. เด็กชายสิทธิโรจน์  จันทร์นอก
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
2. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เตชะวรวงษา
2. เด็กหญิงวีนัสดาวรรณ  จุลพันธ์
3. เด็กชายอัตพล  ภูนุภา
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายกลวัลน์  หยดย้อย
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ศรีบาง
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สัมพะวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจดี
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ชมจุงจัง
4. เด็กหญิงปาลิสลา  ปานประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เจริญธง
6. เด็กชายอัตพล  ภูนุภา
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
3. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย