สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงท้าว
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีธร
2. เด็กหญิงรินรดี  เกษศิริ
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันทร์โท
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนกร  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีธร
3. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
 
1. นางอารี  สระทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีธร
2. เด็กชายวรินทร  กุหลาบหอม
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
2. นางอารี  สระทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสุข
2. เด็กชายรวิชญ์  มะโนรัตน์
 
1. นางอารี  สระทอง
2. นายจำเริญ  ศรีธร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
 
1. นางอารี  สระทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายประติกร  ประครองใจ
2. เด็กชายสิทธิโรจน์  จันทร์นอก
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  พวงศรี
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กชายวราวุฒิ  ขันติวงษ์
 
1. นางสาววรรณิภา  ปานรักษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวิภารักษ์  บุญลับ
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงวรรณิสา  แสนเลิศ
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ครุฑใจกล้า
2. เด็กชายณัฏฐกันต์ธร  เมืองจันทร์
3. เด็กชายธิปไตย์  เอี่ยมชัย
4. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ยอดใส
5. เด็กชายวุฒิพร  จันทร์ทอง
6. เด็กชายศรัณย์พร  พวงท้าว
 
1. นายประกาสิทธิ์  ศรีราตรี
2. นายสมหวัง  ศรัทธานุ
3. นายจำเริญ  ศรีธร
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีสุข
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงวศินี  กุหลาบหอม
 
1. นายสุชาติ  เมืองจันทร์
2. นายสมพล  เมืองแพน
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายศิลปากัลย์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาณี  สร้อยอุดทา
3. เด็กหญิงอรจิรา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เหง้าพันธ์
2. เด็กชายบุริศร์  พุ่มดวง
3. เด็กหญิงรินลดา   มั่นคง
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย