สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงท้าว
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวราวุฒิ  สนิทพจน์
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
2. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิภารักษ์  บุญลับ
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีธร
2. เด็กหญิงรินรดี  เกษศิริ
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันทร์โท
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
 
1. นางอารี  สระทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนกร  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีธร
3. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
 
1. นางอารี  สระทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 72.95 เงิน 8 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันทร์โท
2. เด็กหญิงวศินี  กุหลาบหอม
3. เด็กหญิงสุริดา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางอารี  สระทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีธร
2. เด็กชายวรินทร  กุหลาบหอม
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
2. นางอารี  สระทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสุข
2. เด็กชายรวิชญ์  มะโนรัตน์
 
1. นางอารี  สระทอง
2. นายจำเริญ  ศรีธร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองนาค
 
1. นางอารี  สระทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
 
1. นางอารี  สระทอง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีธร
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทองนาค
3. เด็กหญิงวรรณพร  แสงสกุล
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายประติกร  ประครองใจ
2. เด็กชายสิทธิโรจน์  จันทร์นอก
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  พวงศรี
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิรประภา  กุหลาบหอม
2. เด็กหญิงปิญาภรณ์  พุ่มจันทร์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายณัชพล  คำชาย
2. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุริดา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายชยพล  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  นามโคตร
3. เด็กชายบุญประเสริฐ  ประคองใจ
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงท้าว
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันทร์โท
3. เด็กหญิงวศินี  กุหลาบหอม
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
20 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทยาศักดิ์  ศรีละไมย์
2. เด็กชายวีรภัทร  สำนักนิตย์
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.07 ทอง 4 1. เด็กชายณัฏกันต์ธร  เมืองจันทร์
2. เด็กชายวุฒิพร  จันทร์ทอง
 
1. นายประกาสิทธิ์  ศรีราตรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.29 เงิน 17 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีละพันธ์
2. เด็กชายวรวิทย์  เกตุมาลา
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 22 1. เด็กชายธนกร  เมืองจันทร์
2. เด็กชายหาญณรงค์  สากุลา
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงศรี
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงสาสืบ
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวีศักดิ์  ชมบุญ
2. เด็กชายรวิชญ์  มะโนรัตน์
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กชายกุลธรัตน์  มะโนราช
3. เด็กชายชัชชวาล  กีดกัน
4. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
5. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงท้าว
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันทร์โท
3. เด็กชายปติกร  ประคองใจ
4. เด็กชายวีรภัทร  สำนักนิช
5. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์ดี
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางอารี  สระทอง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงปวีนุชย์  เชื้อคำสิงห์
3. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
4. เด็กหญิงวรรณิษา  แสนเลิศ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายณัชพล  คำชาย
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีสุข
3. เด็กชายวีรภัทร  สำนักนิตร์
4. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงสุริดา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 34 1. เด็กหญิงจิรประภา  กุหลาบหอม
2. เด็กชายวรินทร  กุหลาบหอม
 
1. นางอารี  สระทอง
2. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 17 1. เด็กชายสุริดา  ไชยฤทธิ์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  พวงศรี
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
2. นางอารี  สระทอง
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
2. เด็กชายสิทธิกร  สุขจันทร์
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายสมพล  เมืองแพน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายวราวุฒิ  สนิทพจน์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงพรชิตา  ใจเครือ
2. เด็กหญิงเสารส  แก้วฉลาด
 
1. นายประกาสิทธิ์  ศรีราตรี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงกุลธรัตน์  มะโนราช
2. เด็กชายชัชวาล  กีดกัน
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายณัชพล  คำชาย
2. เด็กหญิงสุริดา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
2. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. เด็กชายยุทธนา  วิเศษพงษ์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงท้าว
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพงศ์  เมืองจันทร์
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรินทร  กุหลาบหอม
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มะเดื่อ
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงวศินี  กุหลาบหอม
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรินทร  กุหลาบหอม
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 29 1. เด็กหญิงวรรณิสา  แสนเลิศ
 
1. นางสาววรรณิภา  ปานรักษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายวราวุฒิ  สนิทพจน์
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสุข
 
1. นางสาววรรณิภา  ปานรักษ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพงศ์  เมืองจันทร์
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงวศินี  กุหลาบหอม
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงท้าว
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีสุข
4. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์ดี
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กชายวราวุฒิ  ขันติวงษ์
 
1. นางสาววรรณิภา  ปานรักษ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวิภารักษ์  บุญลับ
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงวรรณิสา  แสนเลิศ
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 11 1. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
2. นางสาววรรณิภา  ปานรักษ์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ครุฑใจกล้า
2. เด็กชายณัฏฐกันต์ธร  เมืองจันทร์
3. เด็กชายธิปไตย์  เอี่ยมชัย
4. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ยอดใส
5. เด็กชายวุฒิพร  จันทร์ทอง
6. เด็กชายศรัณย์พร  พวงท้าว
 
1. นายประกาสิทธิ์  ศรีราตรี
2. นายสมหวัง  ศรัทธานุ
3. นายจำเริญ  ศรีธร
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายชัชชวาล  กีดกัน
2. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
2. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันทร์โท
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  แต้มงาม
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กชายกันตพงศ์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสุข
 
1. นายสุชาติ  เมืองจันทร์
2. นายสมหวัง  ศรัทธานุ
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีสุข
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงวศินี  กุหลาบหอม
 
1. นายสุชาติ  เมืองจันทร์
2. นายสมพล  เมืองแพน
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิกรณ์  ประคองใจ
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  พวงศรี
 
1. นายเกตพง  ไชยเกตุ
2. นายเฉลียว  สายโงน
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  นามโคตร
2. เด็กหญิงปิญาภรณ์  พุ่มจันทร์
 
1. นายสุชาติ  เมืองจันทร์
2. นายสมหวัง  ศรัทธานุ
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัชวาล  กีดกัน
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีธร
3. เด็กชายวรวิทย์  เกตุมาลา
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กหญิงปาริชาต  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  แสงสกุล
3. เด็กหญิงวีนัสดาวรรณ  จุลพันธ์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
2. นายจำเริญ  ศรีธร
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 1. เด็กชายนัฐชัย  พวงบุบผา
2. เด็กหญิงมารีวรรณ  มะเดื่อ
3. เด็กหญิงรัชฏาพรณ์  บุุระภา
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 19 1. เด็กชายยุทธนา  วิเศษพงษ์
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ทองบุตร
3. เด็กชายเชิงชัย  เอี่ยมชัย
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
2. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายณัชพล  คำชาย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสุข
3. เด็กหญิงรัตนา  เตชะวรวงษา
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลธรัตน์  มะโนราช
2. เด็กชายปาณิสรา  ศรีธร
3. เด็กหญิงมาริษา  อยู่ชุมพล
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
2. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
 
74 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงรินลดา   มั่นคง
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
 
75 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายศิลปากัลย์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาณี  สร้อยอุดทา
3. เด็กหญิงอรจิรา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย
 
76 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เหง้าพันธ์
2. เด็กชายบุริศร์  พุ่มดวง
3. เด็กหญิงรินลดา   มั่นคง
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย
 
77 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายศิลปากัลย์  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
 
78 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ศรีบาง
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกลวัลน์  หยดย้อย
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
80 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัทฐชัย  พวงบุผา
2. เด็กหญิงรัตนา   เตชะวรวงษา
3. เด็กชายสิทธิโรจน์  จันทร์นอก
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
2. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
 
81 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เตชะวรวงษา
2. เด็กหญิงวีนัสดาวรรณ  จุลพันธ์
3. เด็กชายอัตพล  ภูนุภา
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายกลวัลน์  หยดย้อย
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ศรีบาง
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สัมพะวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจดี
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ชมจุงจัง
4. เด็กหญิงปาลิสลา  ปานประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เจริญธง
6. เด็กชายอัตพล  ภูนุภา
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
3. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสุข
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
 
86 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายฉัตรชัย  มะเดื่อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขจันทร์
3. เด็กชายอดุลย์เดช  ผาแก้ว
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีลาพันธ์
3. เด็กชายหาญนรงค์  สากุลา
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
 
88 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำชาย
2. เด็กชายณัฐภัทร  มะเดื่อ
3. เด็กชายธนกร  เกษศิริ
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย
 
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 18 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ศรีดาจันทร์
2. เด็กชายถนิตชัย  วงเลิง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ใจดี
 
1. นางสาวธนัชชญาน์   รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ