สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ด้วง
 
1. นางสาวเพ็ชรรี  ธนะศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงเกตแก้ว  บุตรดี
 
1. นางกัญญณัช  พวงเขียว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.27 เงิน 11 1. เด็กชายตะวัน  บันฑิตย์
2. เด็กชายรัตนสิน  สายสวาท
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
2. นายประสิทธิ์  เสมศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรดี
3. เด็กหญิงยุภารัตน์  ปรังประโคน
4. เด็กหญิงรุจิรา  ปกลงรมย์
5. เด็กหญิงเกตแก้ว  บุตรดี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์
2. นางกัญญณัช  พวงเขียว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายอดิศร  กำทอน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทสิทธิ์
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
2. นางกัญญณัช  พวงเขียว
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กชายธนพล  บุญตา
2. เด็กชายสุตนันท์   เดียงสา
 
1. นายประสิทธิ์   เสมศรี
2. นายฐานิฎฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กชายพิรัชชัย  อาจสาลี
2. เด็กชายสุตนันท์  เดียงสา
 
1. นายประสิทธิ์  เสมศรี
2. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กชายตะวัน  บันฑิตย์
2. เด็กชายวรวุฒิ  คำแพง
3. เด็กชายวัชพล  เฉิดวาสนา
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 57 1. เด็กหญิงชีเนเมเร็ม เจนนี่  อดิโมร่า
 
1. นางเยาวณี  แก่นสาร
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงนันทิตา  ภักดีกุล
 
1. นางเยาวณี  แก่นสาร
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงธัญสิริ  เครือแสง
3. เด็กชายวราพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางธัญญ์นิศา  ศรีธนสุวรรณ์
2. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์