สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เกษลคร
 
1. นางธัญญ์นิศา  ศรีธนสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พิมพ์ทอง
 
1. นางกัญญณัช  พวงเขียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ด้วง
 
1. นางสาวเพ็ชรรี  ธนะศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงเกตแก้ว  บุตรดี
 
1. นางกัญญณัช  พวงเขียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 29 1. เด็กหญิงเนตรนภิส  ทิพย์รักษา
 
1. นางเบญจางค์  ยิ่งยง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  สมศรี
 
1. นางกัญญณัช  พวงเขียว
2. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ด้วง
 
1. นางสาวเพ็ชรรี  ธนะศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายธนพล  บุญตา
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.27 เงิน 11 1. เด็กชายตะวัน  บันฑิตย์
2. เด็กชายรัตนสิน  สายสวาท
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
2. นายประสิทธิ์  เสมศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กชายวรวุฒิ  คำแพง
2. เด็กชายวัชพล  เฉิดวาสนา
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
2. นายประสิทธิ์  เสมศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงกีรติ  สมพุฒิภุชงค์
2. เด็กหญิงณัชยา  สมศรี
3. เด็กหญิงธิตากร  ชะบา
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็ชรตะกั่ว
5. เด็กหญิงเนตรนภิส  ทิพย์รักษา
 
1. นางเบญจางค์  ยิ่งยง
2. นางสาวเพ็ชรรี  ธนะศรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรดี
3. เด็กหญิงยุภารัตน์  ปรังประโคน
4. เด็กหญิงรุจิรา  ปกลงรมย์
5. เด็กหญิงเกตแก้ว  บุตรดี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์
2. นางกัญญณัช  พวงเขียว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  บุญตา
2. เด็กชายวิชานนท์  ท่าโพธิ์
3. เด็กชายสุตนันท์   เดียงสา
4. เด็กชายอดิสร  กำทอน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทสิทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์   เสมศรี
2. นายฐานิฎฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายอดิศร  กำทอน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทสิทธิ์
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
2. นางกัญญณัช  พวงเขียว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงสรัญญา  สีส่วยเป้า
 
1. นางสาวเพ็ชรรี  ธนะศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงทักษอร  พันชมภู
2. เด็กชายศุภกิจ  สีหบุตร
 
1. นางธัญญ์นิศา  ศรีธนสุวรรณ์
2. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 26 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรดี
2. เด็กหญิงรุจิรา  ปกลงรมย์
 
1. นางกัญญณัช  พวงเขียว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายรัตนสิน  สายสวาท
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายรัตนสิน  สายสวาท
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เกษลคร
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 5 1. เด็กชายวิชานนท์  ท่าโพธิ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรดี
3. เด็กหญิงเกตแก้ว  บุตรดี
 
1. นางกัญญณัช  พวงเขียว
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กชายธนพล  บุญตา
2. เด็กชายสุตนันท์   เดียงสา
 
1. นายประสิทธิ์   เสมศรี
2. นายฐานิฎฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กชายพิรัชชัย  อาจสาลี
2. เด็กชายสุตนันท์  เดียงสา
 
1. นายประสิทธิ์  เสมศรี
2. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพล  บุญตา
2. เด็กชายธีระพงศ์  วงศ์รอด
 
1. นายประสิทธิ์   เสมศรี
2. นายฐานิฎฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กชายตะวัน  บันฑิตย์
2. เด็กชายวรวุฒิ  คำแพง
3. เด็กชายวัชพล  เฉิดวาสนา
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายธนพล  บุญตา
2. เด็กชายสมหวัง  ตะบัน
3. เด็กชายสุตนันท์  เดียงสา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์
2. นางกัญญณัช  พวงเขียว
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 57 1. เด็กหญิงชีเนเมเร็ม เจนนี่  อดิโมร่า
 
1. นางเยาวณี  แก่นสาร
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ผิวนวล
2. เด็กชายธนโชติ  ชูคำ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีทับลอด
 
1. นางเยาวณี  แก่นสาร
2. นางสาวสุดารัตน์  กิ่งเกษ
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ผิวนวล
2. เด็กชายธนโชติ  ชูคำ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีทับลอด
 
1. นางเยาวณี  แก่นสาร
2. นางสาวสุดารัตน์  กิ่งเกษ
 
31 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงนันทิตา  ภักดีกุล
 
1. นางเยาวณี  แก่นสาร
 
32 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพล  สุทธิโพธิ์
 
1. นางสาวเพ็ชรรี  ธนะศรี
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธัญสิริ  เครือแสง
 
1. นางธัญญ์นิศา  ศรีธนสุวรรณ์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธัญสิริ  เครือแสง
 
1. นางธัญญ์นิศา  ศรีธนสุวรรณ์
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายปัญญา  ผิวนวล
2. เด็กชายยุทธนา  กาพรมวงศ์
3. เด็กหญิงวราพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางกัญญณัช  พวงเขียว
2. นายประสิทธิ์  เสมศรี
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงธัญสิริ  เครือแสง
3. เด็กชายวราพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางธัญญ์นิศา  ศรีธนสุวรรณ์
2. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์