สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชวัญชีวา  ภูผาหลวง
 
1. นางสาวนิภา  ประยงค์หอม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงจิญาพร  กุลสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  รัตนวัน
3. เด็กหญิงโสธยา  ทิพย์สุคนธ์
 
1. นางสาวสุมาลี  ยอดสง่า
2. นางสาวศรีเพ็ญ  เฮาประโคน