สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชวัญชีวา  ภูผาหลวง
 
1. นางสาวนิภา  ประยงค์หอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.93 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายธันนภัส  คำผาย
2. เด็กชายยุทธการ  แหวนหล่อ
 
1. นายอรรถพร  สิงหกุล
2. นางสาวนิภา  ประยงค์หอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 35 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  ชีวะเวช
2. เด็กชายอภิชัย  ธรรมวัตร
 
1. นายอรรถพร  สิงหกุล
2. นางสุดาพร  ร่วมบุญ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงจิญาพร  กุลสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  รัตนวัน
3. เด็กหญิงโสธยา  ทิพย์สุคนธ์
 
1. นางสาวสุมาลี  ยอดสง่า
2. นางสาวศรีเพ็ญ  เฮาประโคน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิญาพร  กุลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนริษรา  นิลวรรณ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เกษสุพะ
 
1. นางสุดาพร  ร่วมบุญ
2. นางพิสมัย  ไชยเสนา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนิกา  ติริบาล
2. เด็กหญิงอรัญญา  บุบผามาลัย
3. เด็กหญิงโสธยา  ทิพย์สุคนธ์
 
1. นางสุดาพร  ร่วมบุญ
2. นางสาวนิภา  ประยงค์หอม