สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรสุภัก  ปทุมวัน
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตันนารัตน์
 
1. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงกานมณี  มีศรี
2. เด็กหญิงศกุนิชญ์  กาลิม
3. เด็กหญิงสุพรรณภา  เหิงขุนทด
 
1. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
2. นางรัชนีวรรณ  โยธิการ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายนิชนันท์  คะลีรัมย์
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กชายกิตติยศดา  สาธุ
2. เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็งพันธ์
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กหญิงมัชฌืมา  สิมพลา
2. เด็กหญิงอรอุษา  แก้วก้านเกตุ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
2. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตันนารัตน์
2. เด็กชายอุดมพงศ์  สุขเกษม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
2. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมลา
 
1. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวัง
2. เด็กชายกิตติกร  แท่งทอง
3. เด็กชายอนวัฒน์  บุรีชัย
 
1. นางสุภาวรรณ  มะณีลำ้
2. นางยุภาพร  บัวพันธ์
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  เลาเลิศ
2. เด็กชายอนุรักษ์  เสตค
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นางสาวปัทมาศ   สานิสี
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงอมราภรณ์  จังอินทร์
 
1. นางพุุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางสาวปัทมาศ   สานิสี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงพีรนุช  ศรีวัง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  หอมจิตร
3. เด็กหญิงสุรภา  โพธิ์แสน
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 8 1. เด็กชายจีรวัตร  ประทุมวัน
2. เด็กชายอิทธิไกร  แก้วตัน
 
1. นางสาวปัทมาศ   สานิสี
2. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว