สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายอนุชา    สังข์ขาว
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวรวิทย์  ยอดสีมา
 
1. นางนวนันท์  รอดคืน