สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายอนุชา    สังข์ขาว
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรสุภัก  ปทุมวัน
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.25 เงิน 34 1. เด็กชายชนการตื  พงษ์สีดา
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตันนารัตน์
 
1. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกานมณี  มีศรี
2. เด็กหญิงสุพรรณภา  เหิงขุนทด
 
1. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
2. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวรวิทย์  ยอดสีมา
 
1. นางนวนันท์  รอดคืน
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติยศดา  สาธุ
2. เด็กชายทิวา  พงษ์สีดา
3. เด็กหญิงอรกช  คะเรรัมย์
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกานมณี  มีศรี
2. เด็กหญิงศกุนิชญ์  กาลิม
3. เด็กหญิงสุพรรณภา  เหิงขุนทด
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตันนารัตน์
2. เด็กชายกิตติยศดา  สาธุ
3. เด็กชายสิทธิโชติ  ราษเจริญ
 
1. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
2. นางรัชนีวรรณ  โยธิการ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงกานมณี  มีศรี
2. เด็กหญิงศกุนิชญ์  กาลิม
3. เด็กหญิงสุพรรณภา  เหิงขุนทด
 
1. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
2. นางรัชนีวรรณ  โยธิการ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติคุณ  ประสงค์คุณ
2. เด็กชายศราวุฒิ  จำนิล
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.57 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติคุณ   ประสงค์คุณ
2. เด็กชายศราวุฒิ  จำนิล
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายนิชนันท์  คะลีรัมย์
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กชายกิตติยศดา  สาธุ
2. เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็งพันธ์
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรกช  คะเรรัมย์
2. เด็กหญิงเนตรปรียา  ยอดอาจ
 
1. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
2. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กหญิงมัชฌืมา  สิมพลา
2. เด็กหญิงอรอุษา  แก้วก้านเกตุ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
2. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตันนารัตน์
2. เด็กชายอุดมพงศ์  สุขเกษม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
2. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 37 1. เด็กชายทรงพล  การะเกษ
 
1. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมลา
 
1. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 44 1. เด็กชายทรงพล  การะเกษ
 
1. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวัง
2. เด็กชายกิตติกร  แท่งทอง
3. เด็กชายอนวัฒน์  บุรีชัย
 
1. นางสุภาวรรณ  มะณีลำ้
2. นางยุภาพร  บัวพันธ์
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุดจ่าชารี
3. เด็กชายวัชรพล  รักษาราช
 
1. นางสุภาวรรณ  มะณีลำ้
2. นางยุภาพร  บัวพันธ์
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายกิตติกร  แท่งทอง
 
1. นางสุภาวรรณ  มะณีลำ้
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  เลาเลิศ
2. เด็กชายอนุรักษ์  เสตค
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นางสาวปัทมาศ   สานิสี
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงอมราภรณ์  จังอินทร์
 
1. นางพุุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางสาวปัทมาศ   สานิสี
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงพีรนุช  ศรีวัง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  หอมจิตร
3. เด็กหญิงสุรภา  โพธิ์แสน
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิตติ  สมพงษ์
2. เด็กชายศตวรรษ  จุติรักษ์
3. เด็กชายอนุวัตร  ครุฑสุวรรณ์
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 8 1. เด็กชายจีรวัตร  ประทุมวัน
2. เด็กชายอิทธิไกร  แก้วตัน
 
1. นางสาวปัทมาศ   สานิสี
2. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว